တယ္လီဖုန္းပြတ္ရင္း ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေသဆုံး
တယ္လီဖုန္းပြတ္ရင္း ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေသဆုံး
တယ္လီဖုန္းပြတ္ရင္း ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေသဆုံး
တယ္လီဖုန္းပြတ္ရင္း ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေသဆုံး
တယ္လီဖုန္းပြတ္ရင္း ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေသဆုံး
တယ္လီဖုန္းပြတ္ရင္း ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေသဆုံး
တယ္လီဖုန္းပြတ္ရင္း ျမစ္ထဲျပဳတ္က် ေသဆုံး

Trekking in the Shan hills

Hsipaw and the surrounding landscape is a beautiful destination, excellent for trekking, meeting local hill tribes and venturing off the beaten track.